Top of Page
menuGlobal NetworkVietnamNews & Info2017Launching of Shield Tunnel Boring Machine for First Ever Subway Project in VietnamStart Contents

News & Info

26 May, 2017

Launching of Shield Tunnel Boring Machine for First Ever Subway Project in Vietnam

Ngày 26 tháng 5 năm 2017

Chính Thức Vận Hành Máy Khiên Đào Cho Dự Án Tuyến Tàu Điện Ngầm Đầu Tiên Tại Việt Nam

 

With Mr. Nguyen Thanh Phong, Chairman of Ho Chi Minh City People’s Committee, Mr. Junichi Kawaue, Consul General of Japan in Ho Chi Minh City, and other distinguished guests in attendance, a ceremony was held to mark the launch of a shield tunnel boring machine, which will be used for excavation of two tunnels, as part of package CP1B of the Ho Chi Minh City Urban Railway Project, Line No. 1. This package is responsible for the design and construction of Vietnam’s first subway line, and is being executed by a joint operation between Shimizu Corporation and Maeda Corporation. It is the first time that shield tunneling technology has been deployed in an urban area in Vietnam.

 

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Junichi Kawaue, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh, cùng các vị khách quý đã tới dự Lễ tiến hành khoan TBM (lễ khởi động Máy khiên đào) cho hai đường hầm thuộc gói thầu CP1B của Tuyến Đường sắt Đô thị Số 1, thành phố Hồ Chí Minh. Gói thầu CP1B thiết kế và thi công đoạn đi ngầm của tuyến tàu điện ngầm đầu tiên tại Việt Nam do liên danh nhà thầu Shimizu- Maeda thực hiện. Đây là lần đầu tiên công nghệ khoan hầm bằng máy khiên đào được áp dụng ở khu vực đô thị Việt Nam.

 

            Line No.1 will run from Ben Thanh in District 1 in the city centre, to Suoi Tien in the north-eastern part of the city, and will extend for a total distance of 19.7km, including a 2.5km underground section and a 17.2km elevated section. The construction project for Line No.1 is funded by Japan Official Development Assistance (ODA) and is divided into two underground packages and an elevated package, each undertaken by a joint venture led by, or comprised of, Japanese contractors. The 1.74 km-long CP1B package is one of two underground sections, comprising Opera House and Ba Son Stations, and related tunnels.

 

Tuyến số 1 từ Bến Thành, Quận 1, trung tâm thành phố tới Suối Tiên, Đông Bắc thành phố, có tổng chiều dài 19,7km, bao gồm 2,5km đi ngầm và 17,2km đi trên cao. Dự án xây dựng Tuyến số 1 sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) của Chính phủ Nhật Bản, được chia thành 2 gói ngầm và 1 gói đường trên cao, mỗi gói do một nhà thầu liên danh hoặc tập hợp các nhà thầu của Nhật Bản thực hiện. Gói thầu CP1B là một trong hai gói ngầm, thi công tuyến đi ngầm dài 1,7km từ Ga Nhà hát Thành phố đến  Ga Ba Son, cùng các đường hầm liên quan.

 

Underground structures in this package, comprise Opera House Station (190m), two shield tunnels (781m), Ba Son Station (240m) and a cut-and-cover tunnel (534m). Construction work on package CP1B commenced in August 2014. 

 

Các kết cấu ngầm của gói thầu bao gồm Ga Nhà hát Thành phố (190m), hai hầm khiên đào (781m), Ga Ba Son (240m) và một Hầm đào hở (534m). Gói thầu CP1B đã được khởi công vào tháng 8 năm 2014.

 

Work on Opera House Station involved large-scale excavation, carried out in an urban area with heavy traffic, and in the vicinity of various historic and other significant buildings, many of which had been constructed with shallow foundations, such as the Opera House Building. To protect these buildings, construction of the four-storey, 27m-deep underground station was carefully carried out with detailed analysis and continuous monitoring of ground movement, using a top-down method of construction.

 

Việc xây dựng Ga Nhà hát Thành phố cần đào ngầm trên quy mô lớn, thực hiện trong khu vực đô thị có mật độ giao thông đông đúc, gần nhiều di tích lịch sử và các tòa nhà quan trọng, trong đó nhiều công trình có móng nông như Nhà hát Thành phố. Để bảo vệ các công trình này, việc thi công ga ngầm 4 tầng, sâu 27m đã được thực hiện rất cẩn trọng với các phân tích chi tiết và việc liên tục quan trắc chuyển vị nền, áp dụng phương pháp thi công từ trên xuống.

 

Ba Son Station is located adjacent to the Saigon River, inside the old Ba Son shipyard. To facilitate construction works at this location, a double sheet pile cofferdam was constructed in order to prevent water ingress from the river, and to facilitate the construction of a diaphragm wall, bulk excavation works, and construction of the main station structure. 

 

 Ga Ba Son nằm bên bờ sông Sài Gòn, bên trong nhà máy đóng tàu Ba Son cũ. Để việc thi công ở khu vực này được thuận tiện, một vòng vây cọc ván thép đã được xây dựng để ngăn nước sông xâm nhập, tạo điều kiện cho việc xây tường vây, đào khối lượng lớn và xây dựng công trình nhà ga chính.

 

The shield tunneling technology will be applied to two east and west-bound tunnels, using a single shield tunnel boring machine. The shield tunnel boring machine will commence its work from Ba Son Station and move towards Opera House Station during construction of the first tunnel. After reaching Opera House Station, the shield tunnel boring machine will be dismantled and transported back to Ba Son Station for assembly and excavation of the second tunnel. The first tunnel work will be completed in September, 2017. The second tunnel work will start in December, 2017 and be completed in May, 2018.

 

Công nghệ khoan hầm bằng máy khiên đào sẽ được áp dụng cho cả hai đường hầm ở phía đông và phía tây, sử dụng một máy khiên đào duy nhất. Máy khiên đào sẽ bắt đầu vận hành từ Ga Ba Son và di chuyển về phía Ga Nhà hát Thành phố khi thi công đường hầm đầu tiên. Đến Ga Nhà hát Thành phố, máy khiên đào sẽ được tháo dỡ và vận chuyển về Ga Ba Son để lắp ráp lại và khoan đường hầm thứ hai. Đường hầm thứ nhất sẽ được hoàn thành vào tháng 9 năm 2017. Đường hầm thứ hai sẽ bắt đầu được thi công vào tháng 12 năm 2017 và hoàn thành vào tháng 5 năm 2018.

 

The launching of the shield tunnel boring machine is a major project milestone. The joint operation between Shimizu Corporation and Maeda Corporation will continue to ensure high quality and safety during construction, creating important infrastructure, to facilitate the ongoing socio-economic development of Vietnam.

 

Việc chính thức vận hành máy khiên đào là một cột mốc quan trọng của dự án này. Liên danh giữa Tập đoàn Shimizu và Tập đoàn Maeda sẽ tiếp tục đảm bảo chất lượng và an toàn thi công để xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.   

 

Reference

Plan for Ho Chi Minh City Urban Railway – Line No.1

Phụ lục

Mặt bằng Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh – Tuyến số 1

Project outline

Project name:        HCMC METRO LINE1 PROJECT - Package CP1B

Location:                   Socialist Republic of Vietnam – Ho Chi Minh City

Employer:                 Ho Chi Minh City, Management Authority for Urban Railway

Contract type:          Design and Build

 

Scale:                         Total length: 1.74km

Shield tunnel: 2 x 781m (East bound and west bound tunnels)

Open Cut tunnel 400m, Open cut U-shaped culvert tunnel: 134m

Underground stations

Opera House station: 4 underground storeys, total length = 190m, depth = 27.35m

Ba Son station: 2 underground storeys, total length = 240m, depth = 17.29m

Contract value:        24,600,000,000 Yen(at time of awarding)

Construction duration: 54 months (August 2014 to February 2019)

 

Thông tin sơ lược của dự án

Tên dự án:                   DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ SÔ 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – Gói thầu CP1B

Địa điểm:                     Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư:                 Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Loại hợp đồng:            Thiết kế và Xây dựng

Quy mô:                      Tổng chiều dài: 1,74km

Hầm khiên đào: 2 x 781 m (Hầm hướng đông và hướng tây)

Hầm đào hở 400m, Hầm đào hở hình chữ U: 134m

Ga ngầm

Ga Nhà hát Thành phố: 4 tầng ngầm, tổng chiều dài 190m, chiều sâu 27,35m

            Ga Ba Son: 2 tầng ngầm, tổng chiều dài 240m, chiều sâu = 17,29m

Giá trị hợp đồng:         24.600.000.000 Yên (tại thời điểm nhận thầu)

Thời gian thi công:      54 tháng (từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 2 năm 2019)pagetop

Footer Menu
Page EndPage Top